Tải xuống cho Danh mục điện tử 2D

Vui lòng kiểm tra phiên bản PC của bạn trước khi cài đặt danh mục điện tử

Chú ý:
Khi bạn kiểm tra dữ liệu CAD trong danh mục điện tử của chúng tôi, vui lòng kiểm tra kích thước và dung sai trong danh mục mới nhất được đăng trên trang web của chúng tôi hoặc liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông tin.
Hỗ trợ AUTOCAD 2003-2017 (Không khả dụng cho phiên bản LT)
Cấu hình hệ thống tối thiểu
HỆ THỐNG:
Máy tính IMB tương thích P5, Windows XP cần cài đặt AUTOCAD R14 hoặc phiên bản cao hơn
BỘ NHỚ:
500MB trong ổ cứng
Chú ý:
Nếu bạn đã sử dụng TPC2011 trước hoặc phiên bản thấp hơn, vui lòng xoá trước khi cài đặt TPC2015
Cách thức cài đặt
HỆ THỐNG:
Máy tính IMB tương thích P5, Windows XP cần cài đặt AUTOCAD R14 hoặc phiên bản cao hơn
BỘ NHỚ:
500MB trong ổ cứng
Chú ý:
Nếu bạn đã sử dụng TPC2011 trước hoặc phiên bản thấp hơn, vui lòng xoá trước khi cài đặt TPC2015
Đăng ký thư mục Menu
HỆ THỐNG:
Máy tính IMB tương thích P5, Windows XP cần cài đặt AUTOCAD R14 hoặc phiên bản cao hơn
BỘ NHỚ:
500MB trong ổ cứng
Chú ý:
Nếu bạn đã sử dụng TPC2011 trước hoặc phiên bản thấp hơn, vui lòng xoá trước khi cài đặt TPC2015
Danh mục điện tử TPC 2015
HỆ THỐNG:
Máy tính IMB tương thích P5, Windows XP cần cài đặt AUTOCAD R14 hoặc phiên bản cao hơn
BỘ NHỚ:
500MB trong ổ cứng
Chú ý:
Nếu bạn đã sử dụng TPC2011 trước hoặc phiên bản thấp hơn, vui lòng xoá trước khi cài đặt TPC2015